Nabízíme kompletní dodávku betonových Gama jímek na klíč:

 • Jímky Gama jsou pojezdové pouze osobním vozem a nejsou vhodné do míst s vyšší hladinou spodní vody
 • Gama jímky dovezeme nákladní dopravou
 • Provedeme kompletní výkopové práce
 • Jímky usadíme jeřábem

Betonové prefabrikované nádrže GAMA typ F

Použití

Základní akumulace odpadních vod u rodinných domků, rekreačních zařízení, drobných provozoven a jiných objektů (nádrže odpovídají požadavkům ČSN 75 6081 „Žumpy"). Doplňkové akumulace dešťových vod, retence dešťových vod.

Popis

Plochá obdélníková prefabrikovaná podzemní nádrž skládající se z vlastní nádrže (dále jen jímky) poklopu a vyrovnávacích prstenců. Jímka je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905. Pro výškové zarovnání vstupu (úrovně poklopu) s okolním terénem lze mezi nádrž a poklop vsadit typizované vyrovnávací prstence. Nádrž je možné při splnění dále uvedených podmínek osadit do terénu bez dalšího statického zajištění (nádrž je samonosná).

Jímka

Uzavřená nádrž sestavená ze dvou pevně a vodotěsně spojených přesných železobetonových prefabrikovaných dílců (beton tř. C 35/45 XA1 dle ČSN EN 206-1; armatura ocel tř. BSt 500 dle DIN 488 event. 10505 dle ČSN 41 0505). Jímka je standardně opatřena nátokovým otvorem s šachtovou průchodkou s těsněním a jedním otvorem pro šachtový vstup o průměru 625 mm. Vně tohoto otvoru je vybráno osazení pro uložení rámečku poklopu nebo osazení TBS prstenců.

Poklop jímky

Typizovaný výrobek pro vodohospodářské účely dle ČSN EN 124 sestávající se z rámečku a plného poklopu o průměru 600 mm pro zatížení (třídu) A - 15 kN, B - 125 kN nebo D - 400 kN dle ČSN EN 124.

Vyrovnávací prstence TBS

Typizovaný výrobek pro vodohospodářské účely dodávaný ve výškách 40, 60, 80 a 100 mm.

Výrobní možnosti jímek - variabilita

Nádrž je možné při výrobě přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka v těchto parametrech:

 • počet a umístění nátokových otvorů (jeden DN 150 ve standardním provedení)
 • počet a umístění vstupních otvorů v plochém víku (jeden ve standardním provedení)
 • únosnost (třída) poklopu
 • typ poklopu (standardně BEGU)

Manipulace a doprava jímek

S jímkou je možné manipulovat pomocí jeřábu odpovídající hmotnosti manipulovaných částí a manipulační vzdálenosti. Pro zavěšení je jímka opatřena čtyřmi oky. S poklopem a vyrovnávacími prstenci je možné manipulovat ručně. Dopravu je nutné provádět na dopravních prostředcích odpovídajících nosnosti a rozměrům.

Instalace a stavební připravenost

Pro uložení je nutné vyhloubit stavební jámu odpovídající velikosti jímky a dnem vyrovnaným pískem nebo štěrkem (není třeba betonového základu). Pískové (štěrkové) lože musí být vodorovné a stejnoměrně zhutněné. V případě, že by se pod dnem nádrže vyskytovaly nestejnoměrné základové poměry (např. části původních základových pasů apod.), musí být tyto překážky odstraněny na hloubku min. 500 mm a musí zde být zřízen hutněný roznášecí polštář. Ke stavební jámě musí být možný přístup pro odpovídající dopravní prostředek a jeřáb.

Osazení jímky

Je možné osadit do terénu bez dalšího statického zajištění za podmínky, že maximální výška zasypání stropu je 2,00 m. Hloubka základové spáry pro nejvyšší typ nádrže smí být tedy max. 4,50 m. Nádrže musí být umístěny tak, aby nemohlo dojít k pojíždění terénu nad nádržemi a v jejich těsném okolí vozidly. Hladina spodní vody nesmí zasahovat nad úroveň základové spáry.

Způsob osazení do terénu musí být řešen v rámci stavebního projektu zpracovaného oprávněnou osobou. Osazení se provádí následujícím postupem:

 • uložení jímky do stavební jámy
 • viz odstavec stavební připravenost
 • vyskládání komínku z distančních kroužků TBS pro dorovnání s terénem
 • uložení poklopu - napojení potrubí do nátokového otvoru nasazením potrubí do průchodky
 • zahrnutí zeminou (je možné použít místní materiál z výkopu)

Zasypávání jímek

Nádrž musí být zasypávána stejnoměrně po celém obvodu. Spolu se zasypáváním musí být nádrž postupně plněna vodou vždy přibližně do výšky okolního obsypu. Tímto postupem dojde k dokonalé konsolidaci podloží pod nádrží, zamezí se vzniku poklesů terénu nad nádrží po jejím naplnění a zamezí se vzniku lokálního přetížení konstrukce.

Gama jímky - technické parametry

OznačeníF8F10F12F15F20F25
Vnější délka L (mm)   3 880     6 150  
Vnější šířka B (mm)   2 500     2 500  
Vnější výška H (mm) 1 500 1 750 2 000 1 700 2 100 2 500
Užitný objem V (m3) 8 10 12 15 20 25
Hmotnost jímky (kg) 9 600 10 500 11 800 14 500 17 000 19 500

Reference betonových jímek Gama

Podívejte se na vybrané realizace betonových jímek Gama.

Neradi voláte? Napište nám!

Vyplňte prosím Vaše jméno.

Nesprávný formát telefonního čísla.

Nesprávný formát emailu.

Vyplňte prosím místo realizace.

Řekněte nám prosím více.

Neplatný vstup

Je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.